هزینه های شرکت در همایش

هزینه های شرکت در همایش بدین صورت می باشد :

– حق ارسال مقاله (نوع همکاری آزاد ):۱۲۰۰۰۰ تومان

-حق ارسال مقاله ( نوع همکاری فرهنگی ):۸۰۰۰۰ تومان

-نوع دانش آموزی: ۳۰۰۰۰ تومان
-هزینه های شرکت در روز همایش: ۲۰۰۰۰ تومان


طراحی سایت