کمیته علمی

کمیته علمی

آقای دکتر خنیفر سرپرست دانشگاه فرهنگیان

آقای دکتر جندقی ریاست دانشگاه پردیس فارابی قم

آقای دکتر خوشگفتار مقدم سرپرست پردیس آیت الله طالقانی قم

آقای دکتر جعفریان یسار عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان قم

آقای دکتر حسینی خواه عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر علی عسگری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر دیبایی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد


طراحی سایت