محورهای همایش

محور های اصلی همایش :

 • علوم قرآنی
 • علوم تربیتی
 • علوم پایه
 • علوم فلسفی
 • علوم سیاسی
 • علوم اقتصادی
 • علوم نظامی
 • علوم اجتماعی
 • علوم مدیریت
 • علوم کشاورزی
 • و سایر علوم مرتبط با آموزش و پرورش

محورهای فرعی همایش :


طراحی سایت